Bent u al klaar voor de nieuwe privacywet?

Bent u al klaar voor de nieuwe privacywet?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Ingewikkelde materie, maar het gaat ook de kinderopvangsector aan. Mieke Dijkman van Valegis Advocaten zet de belangrijkste veranderingen op een rij. Deel 1: De veranderingen in het bewaren en delen van privacygegevens van werknemers.

Documentatieplicht

Dit is één van de grootste wijzigingen. Werkgevers moeten namelijk de verwerking van persoonsgegevens van tevoren melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt een openbaar register bij. Daarnaast is er een documentatieplicht. Organisaties moeten kunnen aantonen dat er gehandeld wordt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

Register werknemer

Werknemers krijgen meer rechten om het recht op privacy te kunnen waarborgen. Dit geldt voor:

Recht op informatie : Een werknemer heeft het recht om tijdig informatie te krijgen over de verwerking van zijn persoonsgegevens, het doel waarvoor ze gebruikt worden, welke waarborgen er zijn als de gegevens worden getransporteerd en waar de werknemers naartoe kan ik het geval hij een klacht heeft. Tip± neem het privacybeleid op in het personeelshandboek of op het intranet.

Recht op inzage: Een werknemer heeft het recht om zijn personeelsdossier in te zien en daarnaast krijgt hij het recht om een kopie hiervan op te vragen. Een werkgever dient dit te verstrekken.

Recht op rectificatie : Een werknemer kan verlangen dat onjuiste gegevens worden gerectificeerd of worden aangevuld.

Recht van bezwaar : Een werknemer heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Het recht op vergetelheid : Een werkgever is verplicht om persoonsgegevens van een werknemer zonder onredelijke vertraging te verwijderen als de verwerking ervan niet langer nodig is voor de verwezenlijking van het doel of bijvoorbeeld als de werknemer zijn instemming intrekt.

Recht op beperking van verwerking : Dit houdt in dat persoonsgegevens niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.

Recht op overdraagbaarheid : Een werknemer krijgt het recht om zijn data mee te kunnen nemen en dus op een gemakkelijke manier over te kunnen dragen aan een derde.

Het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming : Bij dit recht kan gedacht worden aan de verwerking van sollicitaties via het internet zonder menselijke tussenkomst.

Verwerkersovereenkomst

Werkgevers werken samen met andere partijen, denk aan een ICT-bedrijf, arbodienst enzovoort, waarbij ook persoonsgegevens worden verwerkt. Werkgevers dienen met iedere verwerker van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst te sluiten. Per 25 mei worden hier zwaardere eisen aan gesteld.

Privacy officer

In sommige gevallen wordt het verplicht een privacy officer aan te stellen (een functionaris voor gegevensbescherming). Dit is nodig voor overheidsinstanties, maar ook bij bedrijven die zich hoofdzakelijk bezighouden met stelselmatige observatie of grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (ras, geloof, politieke voorkeur, medische gegevens).

Meldplicht datalekken

Bij een datalek kan sprake zijn van een hack, het verlies van een USB-stick of het letterlijk kwijtraken van een papieren dossier. De eisen worden onder de AVG nog strenger. Dit houdt in dat er een melding gedaan moet worden aan de AP wanneer data gelekt is wanneer het negatieve gevolgen kan hebben voor de bescherming van persoonsgegevens.

Boeterisico

Het niet naleven van de AVG kan een dure aangelegenheid worden. De AP wordt per 25 mei bevoegd om onder meer boetes op te leggen van maximaal 20 miljoen euro of vier procent van de wereldwijde jaaromzet. Daarnaast lopen de bestuurders van organisaties die zich niet aan de regels houden het risico persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden wanneer er iets misgaat.

Lees meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

De AVG behelst meer dan alleen een uitbreiding van de rechten van werknemers. Mieke Dijkman besteedt in Management Kinderopvang in verschillende artikelen aandacht aan deze omvangrijke wet. Binnenkort meer op Kinderopvangtotaal

Auteur: Mieke Dijkman, Valegis Advocaten

Bron: Kinderopvangtotaal